Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással nyújtunk tájékoztatást a miszla.hu honlap használata során megvalósuló valamennyi adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 Az adatkezelés alapfogalmai

Az adatkezelés alapfogalmait az Infotv. határozza meg. Ahhoz hogy az adatkezelés jogszerű legyen, szükséges bizonyos alapfogalmakat tisztázni.

 Résztvevők az adatkezelésben (Infotv. 3.§ )

 • Személyes adat: egy személy neve, email címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ személyes adatnak minősül.
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 • Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 Az Infotv. alapelvei

Célhoz kötöttség elve: Az adatvédelem egyik legfontosabb követelménye a célhoz kötött adatkezelés elve. Miszla Község Önkormányzata a célhoz kötöttség elve alapján csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, ezután töröljük.

Adatminőség elve: az adatok pontos, teljes és naprakész kezelésének és a tisztességes, törvényes adatkezelés követelményét betartjuk.

A pontos, teljes és naprakész adatok kezelésének követelménye: Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

 

1.Adatkezelő megnevezése

Miszla Község Önkormányzata

7065 Miszla, Fő u. 63.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

miszlahiv@tolna.net

 

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart.

A www.miszla.hu oldal üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy a honlappal kapcsolatosan a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Adatkezelő kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, személyes adatot kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

Az Adatkezelő kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. Akkor tekintünk egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amelynek segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.

Adatkezelő kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

Tájékoztatjuk, hogy fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodunk arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként őrizzük.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Atatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

A miszla.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelések

4. A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

Adatfeldolgozó

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó:

Tárhely szolgáltató: 3in1 Hosting Bt.2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.

Szerverterem címe: (Magyar Telekom Nyrt): 2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15 •

Az adatokat az Adatfeldolgozó harmadik személy részére nem továbbítja. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

4.1. A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A   honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. A honlap bizonyos része ún. “sütiket” használ, hogy biztosítsa a regisztrációs eljárás integritását, segítsen személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani és az Ön érdeklődésének megfelelő tartalmat eljuttatni Önhöz. A „süti” nem más, mint egy kis mennyiségű adat, amely az Ön böngészőjébe jut, és amelyet az az internet szerver olvas le, amely elhelyezte azt. A süti személyi azonosítóként működik, rögzítve az Ön preferenciáit és korábban megadott adatait. A sütik alkalmazásával az Ön által korábban megadott adatok visszaállíthatóak az Ön következő látogatásánál a honlapon, így az Ön böngészési ideje csökken és a honlap használata leegyszerűsödik az Ön számára. A sütik egyedileg Önhöz rendeltek és csak az az internet szerver tudja leolvasni azokat, amelyiktől a süti származik. A web-irányjelzőket arra lehet használni, hogy a sütiket célba juttassa, és hogy honlapunkról statisztikát készítsen, arról például, hogy hányan látogattak meg egy bizonyos lapot, vagy kattintottak egy bizonyos linkre. Ha kívánja, Ön beállíthatja böngészőjét úgy, hogy ne támogassa a sütiket. Ha ezt teszi, esetleg nem élvezheti a honlap vagy más, Ön által meglátogatott honlap bizonyos hasznos jellemzőit.

 4.2. Regisztráció a honlapra

A honlapot minden honlaplátogató jogosult személyazonosítás nélkül használni. Regisztráció nem szükséges. A honlap nem tartalmaz olyan menüpontot (vendégkönyv, fórum), amely általában regisztrációhoz kötött.

4.3. Kapcsolatfelvétel

A honlapon lehetősége van a honlap látogatójának kapcsolatfelvételre (szerkesztő, Miszla Község Önkormányzata). Egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok (név, e-mail cím). Ezek megadása önkéntes hozzájáruláson alapszik és bármikor visszavonható. E két adat megadásával egyben elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatkezelés célja:  kapcsolatfelvétel biztosítása, üzenet továbbítása

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig

Ebben az adatkezelésben megtörténhet, hogy az önkormányzat/szerkesztő harmadik személy számára továbbítja az adatokat, abban az esetben, ha az érintett által megjelölt ügy nem a hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik, az érintett egyidejű értesítése mellett, az önkormányzat/szerkesztő az ügyet átteszi a megfelelő hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező személynek az adatok továbbításával együtt.

4.4. Hírlevél szolgáltatás

A miszla.hu honlapon mivel nincs regisztrációs lehetőség, a honlap hírlevél szolgáltatást nem üzemeltet.

4.5. Fénykép- és hangfelvétel készítése rendezvényeken

Felhívjuk minden, a faluban zajló események iránt érdeklődő személy figyelmét, hogy a faluban zajló eseményeken, rendezvényeken, ünnepeken fénykép- és videófelvételek készülnek, amelyek felkerülhetnek a honlapra.  A rendezvényeken való részvétellel az érintett hozzájárul, hogy róla fénykép- és videófelvétel készüljön.

Adatkezelés célja: a faluban zajló események, rendezvények megörökítése, a rendezvényekről történő beszámolás, tájékoztatás

Adatkezelés jogalapja: az érintett rendezvényen való megjelenésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: az adattörlési kérelemig, de legkésőbb az adott kommunikációs kampány lezárultáig

4.6. Élő webkamerák képének megjelenítése

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Mivel a kamerák nyilvános terek, utak forgalmát mutatják, az ott elhaladók közéleti szereplést végeznek. Részt vesznek a közterek, utak forgalmában, részesei lesznek a közlekedő tömegnek, ezért a 2014. március 15-től érvénybe lépett új PTK, azaz a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről XI. CÍM, 2:48. § alapján, mely szerint “Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” az élőképek átjátszása törvényileg biztosított.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő a kamerák (2 db) képanyagával online távoli képet közvetít Miszla faluközpontjáról elsősorban a faluból elszármazottak megelégedésére.

 

A kezelt adatok köre:

A webodalon található kamerák által készített felvételekből, amelyek azonosítható képmást, azaz tisztán azonosítható arcot nem tartalmaznak, az adatkezelő nem tárol képanyagot. Azok feladata kizárólag a pillanatnyi élőkép közvetítése. Az élőkép átjátszása során az aktuális képkockák folyamatosan felülírásra kerülnek, s amint az aktuális kamera elérhetetlenné válik, az utolsó képkocka is törlésre kerül.

Az adatkezelés időtartama:

Azonnali, néhány másodperccel később automatikusan elévülő.

5. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

6. Záró rendelkezések

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Szabályzatunkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a GDPR rendelkezései az irányadóak.

Felhasználó a www.miszla.hu weboldal látogatásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket.

 

 

 

 

Miszla, 2018. május 25.

 

 

Az űrlap teteje

Galagonya Tájház
Miszla, Kis u. 255.

Borda József Helytörténeti Gyűjtemény
Miszla, Fő u.

Látogathatók előzetes bejelentkezéssel:

30 6321429, 30 2874175

Az olvasósarokban:

Mező János: Visszaemlékezések 2019.
Nagy Istvánné: Miszla temetői 2020.
Nagy Istvánné: Értékek Miszlán 2021.


Fotóinkból

ujsagcikkek_01 062